Zamknij
REKLAMA

Barbara Studzińska - kandydatka do Rady Powiatu Świeckiego

10:50, 30.09.2018 | artykuł sponsorowany
Skomentuj

Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
przedstawia Państwu program wyborczy
„Z doświadczeniem i pasją budujemy Powiat”.

11 października minie 20 lat od pierwszych wyborów do rad powiatów w Polsce. Dla Powiatu Świeckiego to okres dobrze wykorzystany. To czas, w którym została zorganizowana świetnie funkcjonująca administracja powiatowa i jednocześnie okres, w którym Obywatelskie Porozumienie Samorządowe współrządząc w koalicji z innymi stowarzyszeniami lub partiami politycznymi zdobyło dużą wiedzę i doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności całego Powiatu i jego rozwoju. Wiedza i doświadczenie to dwa warunki, które pozwalają na tworzenie projektów odważnych i odpowiadających na nowe sytuacje, a jednocześnie bezpiecznych i możliwych do realizacji. Obywatelskie Porozumienie Samorządowe spełnia te warunki także dlatego, że od początku swojego istnienia zrzesza ludzi o różnych poglądach, których łączy jednak troska o dobro Powiatu i chęć pracy na rzecz jego rozwoju wyrażająca się w haśle „Wszystko dla Powiatu Świeckiego”. Chcemy wykorzystać doświadczenie i posiadaną wiedzę o potrzebach i wyzwaniach przed którymi stoi nasz Powiat. Uznajemy, że rolą Powiatu jest wspieranie rozwoju poszczególnych gmin oraz inicjowanie kierunków działań ważnych dla wszystkich mieszkańców Powiatu.

Drodzy wyborcy!
Przedstawiamy Wam program „Z doświadczeniem i pasją rozwijamy Powiat”, który jest wyrazem naszego zdecydowania, by poświęcić aktywność, wiedzę i umiejętności dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Powiat Świecki. Aby zoptymalizować nasze działania dokonaliśmy:

- przeglądu najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju Powiatu takich jak Strategia Rozwoju Powiatu, Lokalna polityka oświatowa Powiatu Świeckiego, Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych aby nadać nowy impuls rozwojowy Powiatowi Świeckiemu,

- oceny stanu realizacji zadań rozpoczętych, korygując ich realizację do nowej rzeczywistości,

- oceny współpracy z gminami Powiatu, aby była ona jeszcze bardziej efektywna i korzystna dla obu stron. Zdobyta wiedza na temat potrzeb Powiatu, doświadczenie w pracy na rzecz „Powiatowej Małej Ojczyzny” oraz nabyte kompetencje są podstawą do wskazania trzech podstawowych kierunków działań dla dobra wszystkich mieszkańców naszego Powiatu.

Powiat jako wspólnota gmin
System podziału administracyjnego w Polsce będzie efektywny wtedy gdy jednostki administracyjne tworzące taki rejon jak powiat będą działały wspólnie na rzecz dobra mieszkańców. Powiat jako jednostka scalająca ma tu do odegrania ważną rolę służebną wobec gmin, polegającą na takiej koordynacji różnych działań, aby gminy w swej podmiotowości i różnorodności tworzyły powiatową wspólnotę kulturalną, społeczną, gospodarczą i turystyczną. Dlatego proponujemy:

 • rozwijanie współpracy z gminami naszego Powiatu między innymi w zakresie inwestycji drogowych i ścieżek rowerowych, wsparcia w pozyskiwaniu środków unijnych oraz współpracy w zakresie rozwoju turystki i ochrony środowiska, v promowanie terenów inwestycyjnych i stref rozwoju gospodarczego,
 • wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości,
 • organizowanie cyklicznych spotkań poświęconych problemom przedsiębiorców,
 • promowanie postaw patriotyzmu gospodarczego – kupujemy produkty i urządzenia polskie, a w szczególności lokalne,
 • podejmowanie działań dotyczących złagodzenia braku pracowników w zależności od sytuacji w poszczególnych gminach,
 • wspieranie gmin w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich,
 • wsparcie organizacji punktów sprzedaży bezpośredniej przez rolników naszego Powiatu,
 • promowanie i wspieranie imprez i uroczystości kulturalnych o zasięgu powiatowym.

Przyszłość Powiatu
Przyszłością Powiatu są młodzi. To oni prowadzeni i wychowywani w rodzinach, uczeni w szkołach, zdobywający doświadczenie w firmach ostatecznie jak młode orły wylecą z gniazda by stać się samodzielnymi, dojrzałymi ludźmi. Dlatego tak ważne jest aby realia potrzebne do ich rozwoju były optymalizowane. Możemy to zrobić poprzez poprawianie warunków i jakości edukacji oraz wspieranie rodzin. Stąd w naszym programie proponujemy:

 • wspieranie, dalszy rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego,
 • systematyczny kontakt z pracodawcami w celu badania ich oczekiwań dotyczących kierunków kształcenia,
 • dokonanie ewaluacji działań dotyczących rozwoju lokalnej oświaty określonych w „Lokalnej polityce oświatowej” Powiatu Świeckiego,
 • kontynuowanie dostosowania budynków szkół powiatowych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
 • rozbudowę i modernizację zaplecza sportowego szkół powiatowych,
 • wspieranie działań rozwijających tożsamość regionalną,
 • przekształcenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Centrum Wspierania Rodzin i tym samym poszerzenie kręgu osób korzystających oraz oferowanego wsparcia,
 • utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej i stworzenie w ten sposób systemu przechodzenia osób zdolnych do podjęcia pracy z Warsztatu Terapii Zajęciowej do Zakładu Aktywności Zawodowej,
 • wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • pomoc w rozwiązaniu problemów płacowych pracowników domów pomocy społecznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i realizacja programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
 • intensyfikowanie działań zmierzających do poprawy działania placówek ochrony zdrowia, v
 • zwiększenie liczby akcji promujących właściwe postawy mieszkańców w obliczach stanu zagrożenia zdrowia,
 • wdrażanie w szkołach programu „POMÓŻ URATOWAĆ” - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Powiat jako miejsce zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego
Środowisko naturalne to nasza przestrzeń życia. Zachwianie równowagi pomiędzy rozwojem przemysłowym i infrastrukturalnym, a naszym środowiskiem życiowym, będzie zawsze prowadziło do redukcji zdrowej przestrzeni naszego własnego rozwoju i życia naszych dzieci. Proponujemy:

 • organizację konkursów i projektów propagujących zachowania proekologiczne,
 • organizację działań wspierających wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody, racjonalnego wykorzystania wody,
 • zmniejszenia niskiej emisji oraz rozwijania poczucia empatii dla zwierząt,
 • przestrzeganie zasady - drzewo może być wycięte pod warunkiem nowego nasadzenia,
 • przygotowanie analizy ofert turystycznych w celu uatrakcyjnienia i wypromowania,
 • organizowanie konkursów o nagrodę Starosty, dla uczniów i pasjonatów przyrody,
 • podjęcie działań wśród dzieci i młodzieży pod hasłem: „Nie dla śmieci w miejscach wypoczynku, lasach i na drogach,
 • rozwiązanie problemu śmieci w miejscach wypoczynku nad Wdą.

Drodzy wyborcy!
Połączenie pasji i doświadczenia to gwarancja rozwoju dynamicznego ale i bezpiecznego gmin i powiatu, to optymalne wykorzystanie możliwości jakie obecna rzeczywistość stawia przed nami, to gwarancja że nasz Powiat będzie coraz piękniejszym miejscem na tym świecie. I taki właśnie jest nasz program!

 

(artykuł sponsorowany)
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© swiecie24.pl | Prawa zastrzeżone