Zamknij

Czy nowy plan zagospodarowania zablokuje budowę chlewni w Buczku?

08:30, 13.02.2020 | Krzysztof Nowicki
Skomentuj
REKLAMA

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jest zapis, który może uniemożliwić budowę przez firmę Prosiaczek ogromnej chlewni w pobliżu jeziora Stelchno. Tak wynika z odpowiedzi, którą Maciej Rakowicz wystosował do poseł Magdaleny Łośko.

Pod koniec stycznia opublikowaliśmy treść interwencji poseł Magdaleny Łośko dotyczącej sporu pomiędzy mieszkańcami gminy Jeżewo, a firmą Prosiaczek zamierzającą wybudować w Buczku ogromną chlewnię.

[ZT]8732[/ZT]

Dziś publikujemy odpowiedź wójta Gminy Jeżewo Macieja Rakowicza:

"Wójt Gminy Jeżewo w odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2020 r. (wpływ do tut. urzędu: 30.01.2020 r.) dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, o łącznej obsadzie 2070,9 DJP oraz biogazowni o mocy do 0,5 MW do wytwarzania gazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (przetwarzanie odpadów), a także ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 89/3, 89/4 i 89/5 w obrębie 0005 Buczek, gmina Jeżewo” informuje, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2017 r. znak: SKO-4220/90/2017 uchylono w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2017 r. znak: UG.6220.9.4.16.2017 , w której Wójt odmówił lokalizacji inwestycji powołując się na protesty mieszkańców i zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i warunków życia mieszkańców. Stwierdzono konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ I instancji. Pomimo, iż w komplecie materiału dowodowego nie zachodziła, żadna z przesłanek do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, Wójt Gminy Jeżewo wydał odmowną decyzję. Natomiast sprzeciw mieszkańców okolicznych nieruchomości wobec planów realizacji inwestycji nie stanowi dostatecznego argumentu uzasadniającego odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, chociażby protestujący podnosili racjonalne argumenty dotyczące emisji substancji toksycznych, czy też uciążliwości zapachowej. Obecnie tutejszy organ ponownie przeprowadza ocenę oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dla przedmiotowego postępowania administracyjnego została na zlecenie Gminy Jeżewo, wykonana przez Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. z Bydgoszczy, obszerna, niezależna ekspertyza do raportu oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz przyjętą jako dowód w sprawie przedstawiony przez stronę postępowania, wykonaną przez Panią dr n. biol. Anicentę Bubak „Cenia-Ekspertyzy” opinia w sprawie potencjalnego wpływu na środowisko, zdrowie mieszkańców i warunki ich życia oraz występowanie konfliktów społecznych dla raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, o łącznej obsadzie 2070,9 DJP oraz biogazowni o mocy do 0,5 MW do wytwarzaniu gazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (przetwarzanie odpadów), a także ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 89/3, 89/4 i 89/5 w obrębie 0005 Buczek, gmina Jeżewo”, które są przedmiotem analizy i wyjaśnień przez organy współdziałające tj. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz organu prowadzącego niniejsze postępowanie.

Jednocześnie organ wyjaśnia, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy ponownie będą mieć prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia, a organ będzie obowiązany do ich uwzględnienia przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - por. art. 37 pkt 1 i art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Nawiązując do pytania w sprawie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwia ona wielokrotny udziału całego społeczeństwa w procesie planistycznym, zarówno przy składaniu wniosków do planu przez uwagi przy wyłożeniu projektu, aż po dyskusję publiczną na zasadach określonych w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poź. zm.), które są przedmiotem analiz projektów planu, Wójta oraz Rady Gminy w tejże kolejności.

W związku z powyższym, uwagi należy wnosić każdorazowo, kiedy ogłasza się m. in. na stronach internetowych, w prasie i poprzez obwieszczenia publiczne - możliwość wniesienia swoich uwag w terminach tam określonych. Obecnie w okresie od 17.02.2020 r. do dnia 25.03.2020 r., można składać wnioski do projektu planu, które rozpatrywać będzie Rada Gminy. W przyjętym projekcie Wójt Gminy Jeżewo przychylił się do wniosków mieszkańców i nie dopuszcza się lokalizacji na całym terenie miejscowości Buczek inwestycji zawsze znacząco negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zauważyć należy również, że wnioski do opracowania projektu planu należało składać do 17 czerwca 2019 r., a funkcja agroturystyczna zostanie dopuszczona dla wszystkich istniejących gospodarstw rolnych na obszarze planu.

Wójt Gminy Jeżewo informuje, iż załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i wnikliwa ocena materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, o łącznej obsadzie 2070,9 DJP oraz biogazowni o mocy do 0,5 MW do wytwarzania gazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (przetwarzanie odpadów), a także ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 89/3, 89/4 i 89/5 w obrębie 0005 Buczek, gmina Jeżewo”.

W ocenie Wójta Gminy Jeżewo brak „ustawy odorowej” z pewnością uniemożliwia jednoznaczne określenie zagrożeń z tego tytułu, gdyż oddziaływanie odorowe stanowi w dużej mierze wartość prawnie niemierzalną poza związkami siarkowodoru stanowiące marginalną część emisji ww. inwestycji."
Maciej Rakowicz, Wójt Gminy Jeżewo

 

 

(Krzysztof Nowicki)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz